Beleidsplan Stichting Landgoed Windesheim


Inleiding
Het landgoed Windesheim is sinds vele jaren in het bezit geweest van de familie de Vos van Steenwijk. Na het overlijden van de heer J.A. baron de Vos van Steenwijk op 13 januari 2008, is de Stichting Landgoed Windesheim ontstaan, waarvoor de ANBI status is verkregen. De kern van het landgoed wordt gevormd door eigendommen die gelegen zijn rondom het dorp Windesheim.  De Havezathe is in de oorlog verwoest ten gevolge van een bombardement en na de oorlog is het niet herbouwd. In de directe omgeving liggen kleinere objekten, zoals het landgoed De Velner en de boerderij ’t Kromhout. De totale oppervlakte van het landgoed beslaat ca 580 ha, waarvan ca 20 % bestaat uit bos en natuur en de overige cultuurgrond met boerderijen wordt verpacht aan landbouwers.

Strategie
Statutaire doelstelling
“De stichting stelt zich ten doel: het in het algemeen belang doen voortbestaan van het Landgoed Windesheim, gelegen rondom de midden-achttiende eeuwse buitenplaats : Huis Windesheim, hetwelk in de Tweede Wereldoorlog is verwoest, alsmede van de nabij gelegen boerderijen, als cultuurhistorisch- en natuurmonument, een en ander in de zin van de Natuurschoonwet 1928 en de Monumentenwet, en het uitoefenen van de daaraan verbonden rechten en het voldoen aan de daarmee gepaard gaande verplichtingen”.

Afwezigheid van winstoogmerk

Bestemming liquidatiesaldo
Conform artikel 10 van de statuten: “een voordelig saldo na de vereffening zal worden besteed voor een doel, dat het meest overeen stemt met het doel van de Stichting. Het besluit tot besteding behoeft de goedkeuring van de minister, belast met het Natuurbeheer”.

Beleid
Werving van gelden
De inkomsten van de Stichting bestaan uit (erf)pacht- en huurinkomsten, beheersubsidies, opbrengsten uit hout verkoop en rentebaten uit het vermogen.

Beschrijving taakverdeling bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Beheer
Beloning beleidsbepalers
De bestuursleden ontvangen per dagdeel dat wordt besteed aan vergaderingen / bijeenkomsten ten behoeve van de Stichting € 250,- vacatiegelden.

Beschrijving administratieve organisatie 
De werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de eigendommen van de Stichting worden uitgevoerd door een rentmeester. De verwerking van de financiële administratie en de samenstelling van de jaarrekening  wordt uitgevoerd door een accountantskantoor. RSIN / Fiscaal nummer: 818961557